Krafttak for grønn vekst

Skåppå har sammen med energiselskapene Gudbrandsdal Energi, Eidsiva Energi, Eidefoss og Skjåk Energi tatt initiativ til et forprosjekt som skal bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en “Smart Grønn Dal”. Forprosjektet skal ende i en smart grønn næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og bærekraftig grønn vekst i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

«Krafttak for grønn vekst» er en felles satsing mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye muligheter. Vi står midt i et skifte, og har mulighet til å være tidlig ute. Kommunene blir en viktig «motor» som grønn og innovativ innkjøper og premissgiver. Det offentlige er den desidert største innkjøperen av private varer og tjenester i vår region og har dermed stor markedsinnflytelse. Sammen med kommunene ønsker vi å kartlegge mulighetene i å bruke denne posisjonen til å skape ny grønn næring i tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører. Skal vi klare å nyttiggjøre mulighetene, skaffe oss et konkurranse- og omdømmefortrinn er vi avhengige av et godt samspill mellom kommunene og næringslivet.

Frakat - den smarte grønne dalen (3).png

Den Smarte Grønne Dalen

- Frakat

Forprosjektet skal ende i en smart grønn næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og bærekraftig vekst. Vi har allerede invitere alle 12 kommuner i Gudbrandsdalen med på denne satsingen. Prosessen skal bidra til å kraftsamle og koordinere oss mot felles konkrete utviklingsmål.

Toneangivende næringsaktører
i Gudbrandsdalen

Energiselskapene ønsker at flere næringsaktører skal koble seg på denne satsingen. Er du en næringsaktør som ser på klimautfordringene som klimamuligheter for din bedrift? Ønsker du å være med å ta et krafttak? Vi vil gjerne at du tar kontakt med oss!

Forprosjektet er tredelt:

  1. Gjennomføre en «smart spesialiserings»-analyse for å avklare nåsituasjon og potensiale

  2. Kompetanseheving og arbeidsverksted for å forankre tankesettet hos næringsliv og offentlig sektor.

  3. På bakgrunn av analyse, kompetanseheving og forankring, lage en strategi for grønn smart vekst i Gudbrandsdalen.

 «Smart spesialiserings» som arbeidsmetode:

  1. Identifikasjon av «kritisk masse» i en region, næringer, klynger eller nettverk av bedrifter med stor omsetning. Denne kritiske massen blir regionens spesialisering. «Smart spesialisering» er med andre ord å finne nye muligheter i den kritiske massen/spesialiseringen gjennom forskning og utvikling.

  2. I den spesialiserte, kritiske massen vil vi identifisere konkurransedyktige næringsaktører/bedrifter som er motiverte for utvikling.

  3. Når det er gjort, starter de såkalte «entreprenørielle oppdagelser», dvs. å finne nye koblinger/ koblingspunkt hvor det kan skapes ny næring, nye produkter, nye kombinasjoner av produkter blant eksisterende næringsaktører.

  4. Avklare om kommunene kan være en krevende grønn kunde og om mulig bruk av «innovative anskaffelser» for å løfte fram, og gjøre regionens næringsliv mer konkurransedyktig.

Fremdriftsplan

Kartlegging og analyse: Våren 2019
Forankring/arbeidsverksteder: September – november 2019
Strategiutvikling: November – desember 2019

 

Kontaktperson i prosjektet:

Eldrid Rudland & Ole Smidesang

Spørreundersøkelse – Krafttak for grønn vekst

Vil du være med på et «krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen?  

«Krafttak for grønn vekst» er en felles satsing mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye muligheter. 

De fire energiselskapene Gudbrandsdal Energi, Eidsiva Energi, Eidefoss og Skjåk Energi har sammen med Skåppå tatt initiativ til dette forprosjekt  

Initiativtakerne vil utfordre sterke og motiverte næringsaktører i regionen til et samarbeid for å finne nye forretningsmuligheter mellom nåværende bedrifter og bransjer, og med regionens konkurransefortrinn som utgangspunkt. 

Første steg i arbeidet er å få bedre innsikt i hvilke samarbeidsstrukturer bedriftene har i dag, enes om regionens styrker og muligheter, samt rekruttere aktører som ønsker å delta i det videre arbeidet. Denne undersøkelsen er del av dette innledende arbeidet, som vi håper du vil hjelpe oss med. 

 Ved å besvare denne undersøkelse påvirker du retningen i det videre arbeidet, samtidig som du får mulighet til å se resultatene fra undersøkelse. Ved besvarelse av undersøkelsen er det også mulighet for å signalisere interesse i å delta i det videre arbeidet. 

Resultatene av analysen og informasjon om videre prosess i prosjektet vil bli presentert på Dale-Gudbrands Gard torsdag 12. september kl. 09.00. På dette møtet blir også aktører fra forskermiljøene og kommunene invitert inn.  

 

På forhånd tusen takk for hjelpen! 

 

Reportasje fra seminaret “Krafttak for grønn vekst” på Distriktsnyheter Innlandet, NRK i kveld

Se innslaget fra seminaret på Dale-Gudbrands Gard i kveld klokken 18.50.

Ny nettside_2 (1).png

Foredrag og rapport presentert på seminaret 12.september finner du her:Krafttak for grønn vekst
i media

Innlegg fra Eldrid Rudland, daglig leder Skåppå i GD 8. april 2019

Politisk redaktør, Hallvard Grotli i GD skriver 10. april 2019

Ordfører i Vågå, Iselin Vistekleiven skriver 20.april 2019

Ordfører i Sør-Fron kommune, Ole Tvete Muriteigen skriver 18.april 2019